Tajemnica zawodowa

Jedną z nadrzędnych i fundamentalnych zasad zawodu radcy prawnego jest obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Każdy radca prawny, chcąc wykonywać swój zawód, musiał złożyć uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązał się między innymi “zachować tajemnicę zawodową”.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej polega na zachowaniu w tajemnicy wszystkiego, o czym radca prawny dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.

Obowiązek zachowania tajemnicy nie może być ograniczony w czasie.

Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Wyjątki:

  1. Tajemnicą zawodową nie są objęte informacje związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.
  2. W postępowaniu karnym, radcowie prawni mogą być przesłuchiwani co do faktów objętych tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu (art. 180 §2 k.p.k.). Nie dotyczy to jednak sytuacji, kiedy radca prawny działa jako obrońca.